Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

REGULAMIN POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA

Postanowienia ogólne

§ 1

AUTYZM-POLSKA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych lub ich organów terenowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

§ 2

1. Porozumienie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Porozumienia jest tożsama
z siedzibą organizacji prowadzącej w danej kadencji sekretariat Porozumienia.
2. Porozumienie w celu realizacji swoich celów współpracuje z organizacjami zagranicznymi zajmującymi się
problemami osób niepełnosprawnych.

§ 3

1. Porozumienie używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Radę Porozumienia.
2. Porozumienie opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Cele i sposoby działania

§ 4

Celem Porozumienia AUTYZM-POLSKA jest:
1) poprawa jakości życia osób z autyzmem;
2) rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin,
wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń;
3) konsolidacja środowiska;
4) tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego;
5) wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania organizacji i instytucji działających na ich rzecz;
6) monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb;
7) prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

§ 5

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie współpracy i wymiany informacji;
2) organizowanie spotkań;
3) prowadzenie szkoleń;
4) organizowanie konferencji i seminariów;
5) występowanie w imieniu swoich członków;
6) działania na rzecz pełnej federalizacji;
7) inne działania służące realizacji celów wymienionych w § 4.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkiem Porozumienia może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i pracująca na rzecz dzieci lub osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, która zadeklaruje pisemnie swój udział i zostanie przyjęta przez Radę Porozumienia.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przez Radę Porozumienia, organizacja może się odwołać w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady.
3. Organizacja członkowska jest reprezentowana w Porozumieniu przez upoważnioną pisemnie osobę zgodnie z wewnętrznymi przepisami danej organizacji.
4. Organizacja członkowska ma obowiązek:
a) regularnego płacenia składek;
b) przestrzegania postanowień regulaminu;
c) uczestniczenia w pracach Porozumienia i realizacji wspólnych celów.
5. Organizacja członkowska ma prawo:
a) wybierać i być wybieraną do Rady Porozumienia;
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Porozumienia;
c) korzystać z pomocy Porozumienia na zasadach określonych przez Radę.

§ 7

1. W pracach Porozumienia może brać udział osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację o chęci wspierania Porozumienia i otrzyma zgodę Rady.
2. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Radę Porozumienia, osoba może się odwołać w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady.
3. Osoba wspierająca może być decyzją Rady Porozumienia zwolniona z obowiązku płacenia składek.
4. Osoba wspierająca jest zobowiązana popierać działalność Porozumienia w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 8

1. W pracach Porozumienia, w charakterze obserwatorów, mogą brać udział przedstawiciele instytucji, grup nieformalnych, placówek lub osoby pracujące z dziećmi albo osobami dorosłymi z autyzmem, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Porozumienia i zostaną przyjęte przez Radę Porozumienia.
2. Obserwatorzy mogą brać udział w zebraniach AUTYZM-POLSKA, zabierać głos w dyskusji, korzystać z pomocy Porozumienia na zasadach określonych przez Radę oraz otrzymywać materiały opracowane i publikowane przez Porozumienie.
3. Obserwatorzy nie mogą wybierać i być wybieranymi do Rady Porozumienia ani brać udziału w głosowaniach dotyczących stanowiska w omawianych przez Porozumienie sprawach.

§ 9

Członkostwo w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA ustaje w przypadku:
a) pisemnego złożenia rezygnacji;
b) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraceniu osobowości prawnej z innego powodu;
c) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu :
- nie płacenia, mimo dwukrotnego upomnienia, składek członkowskich,
- nie przestrzegania Regulaminu Porozumienia,
- działań niezgodnych z celami, kierunkami i standardami Porozumienia.

§ 10

Rada Porozumienia ma prawo, z przyczyn wymienionych w § 9, zawiesić członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie.

Organy Porozumienia AUTYZM-POLSKA

§ 11

Organami Porozumienia są: Walne Zgromadzenie i Rada Porozumienia. Członkowie Porozumienia mogą powoływać Zespoły Robocze.

§ 12

1. Najwyższym organem Porozumienia jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez przewodniczącego lub sekretarza Rady Porozumienia w dwóch terminach.
3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Rada Porozumienia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Porozumienia w terminie nie dalszym niż
30 dni od daty złożenia wniosku
5. O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Porozumienia zawiadamia pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie reprezentowani przez upoważnionego pełnomocnika.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i członkowie obserwatorzy.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Kworum wymagane dla ważności obrad w pierwszym terminie wynosi 1/3 aktualnej liczby członków. W drugim terminie kworum nie jest wymagane.
10.Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie regulaminów Porozumienia i jego organów;
b) określanie priorytetów i kierunków działania Porozumienia;
c) wybór i odwoływanie Rady Porozumienia;
d) podejmowanie uchwał dotyczących wspólnych działań na rzecz środowiska dotkniętego problemem autyzmu;
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia lub zawieszenia członków Porozumienia;
f) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Porozumienia;
g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Porozumienia lub przekształcenia go w federację.

§ 13

1. Rada Porozumienia, wybierana na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród organizacji członkowskich, składa się z 5-ciu do 7-miu organizacji reprezentowanych przez upoważnione osoby.
2. Co najmniej 50% składu Rady, winni stanowić rodzice osób z autyzmem.
3. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
4. Do obowiązków Rady należy:
a) kierowanie działalnością Porozumienia zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Walne
Zgromadzenie kierunkami i priorytetami;
b) zarządzanie majątkiem Porozumienia;
c) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, lub zawieszenia członków Porozumienia;
d) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o wykluczenie członka Porozumienia;
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności;
f) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
g) reprezentowaniu Porozumienia na zewnątrz.

§ 14

Członkostwo w Radzie Porozumienia ustaje w przypadku:
a) pisemnego złożenia rezygnacji;
b) rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utracenia przez nią osobowości prawnej;
c) pozbawienia członkostwa organizacji, której jest reprezentantem;
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie;
e) śmierci osoby fizycznej reprezentującej organizację i nie zgłoszenie nowej.

§ 15

W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące w Radzie Porozumienia organizacje członkowskie nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w § 14 punkty a, d, e organizacja wskazuje nową osobę do reprezentowania w organach Porozumienia.

Majątek Porozumienia

§ 16

1. Majątek Porozumienia tworzą:
a) środki pieniężne;
b) własność rzeczy ruchomych;
c) inne składniki majątkowe.
2. Majątek Porozumienia powstaje z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn;
c) dotacji pozyskanych przez organizację członkowską na działalność Porozumienia, w tym z budżetu publicznego;
d) wpływów z loterii i zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje członkowskie na rzecz Porozumienia;
e) innych środków finansowych.

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Porozumienia

§ 17

Zmiany regulaminu uchwala na wniosek Rady Porozumienia Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 18

1. Rozwiązanie Porozumienia uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Majątek rozwiązanego Porozumienia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przeznaczony na cele zgodne z celami Porozumienia.

Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności prawa o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...