Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

Konsultacje eksperckie, zajęcia terapeutyczne

Konsultacje i zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych:

Psychologów
W ramach konsultacji i terapii psychologicznej odbywa się m. in.:
Diagnoza nozologiczna, funkcjonalna i psychologiczna dzieci i młodzież w skład której wchodzi:
- wywiad z rodzicami na temat przebiegu rozwoju dziecka i niepokojących ich objawów,
 • obserwacja dziecka podczas zabawy,
 • obserwacja psychologiczna, ukierunkowana na ocenę mocnych stron dziecka i deficytów rozwojowych,
 • ocena psychologiczna,
 • podsumowanie zebranych informacji i przekazanie wniosków rodzicom
 • wystawianie opinii psychologicznych.
 • - terapia:
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • interwencja psychologiczna w stanach kryzysowych,
 • - konsultacje i poradnictwo dla rodziców, rodzeństwa, rodzin osób z zaburzeniami rozwoju,
  - Poradnictwo: w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Logopedów
  W ramach konsultacji i zajęć logopedycznych odbywa się m.in.

  - diagnoza logopedyczna w skład , której wchodzą:
 • wywiad logopedyczny z rodzicami na temat przebiegu rozwoju mowy u dziecka i obecnego poziomu komunikacji dziecka,
 • ocena poziomu komunikacji dziecka
 • badanie i ocena sprawności narządów artykulacyjnych,
 • ocena deficytów w zakresie mowy czynnej i biernej u dziecka,
 • diagnoza i opinia logopedyczna- przekazanie jej rodzicom.
 • - terapia logopedyczna:
 • wyrównywanie deficytów w zakresie zaburzeń rozwoju mowy,
 • stymulowanie rozwoju mowy u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • terapia osób z oligofazją,
 • terapia osób z alalią i afazją,
 • doskonalenie językowych oraz komunikacyjnych kompetencji społecznych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez zabawy logopedyczne, logorytmikę itp.
 • masaże logopedyczne , neurokinezjologiczne, wykorzystanie technik wg Masgutowej, Castillo Moralesa.
 • Pedagogów specjalnych
  W ramach konsultacji i zajęć pedagogicznych odbywa się m.in. :

  - diagnoza pedagogiczna w skład , której wchodzą:
 • wywiad pedagogiczny z rodzicami na temat przebiegu rozwoju dziecka i obecnego funkcjonowania dziecka,
 • obserwacja dziecka podczas zabawy,
 • analiza materiału filmowego ze środowiska naturalnego dziecka,
 • obserwacja pedagogiczna, ukierunkowana na ocenę funkcjonalną dziecka i ocenę zaburzeń w rozwoju,
 • ocena pedagogiczna( również w zakresie czytania, pisania, percepcji wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej)
 • podsumowanie zebranych informacji i przekazanie wniosków rodzicom
 • wystawianie opinii pedagogicznej. - terapia pedagogiczna:
 • ukierunkowana na deficyty rozwojowe: dysleksję , dysgrafię, dysortografię,
 • ukierunkowana na deficyty związane z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • ukierunkowana na zaburzenia związane z poszczególnymi opóźnieniami rozwoju,
 • zapobieganie deficytom rozwojowym u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
 • Terapeutów zajęciowych
  W ramach terapii zajęciowej odbywa się m.in.:
  - diagnoza:
 • ukierunkowana na ocenę manualnych możliwości dziecka,
 • ocena poziomu funkcjonowania i deficytów związanych z motoryką mała, koordynacją wzrokowo- ruchową,
 • - terapia
 • terapia oparta na technikach stosowanych w terapii zajęciowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego dziecka
 • Rehabilitantów, Masażystów, Fizjoterapeutów.
  W ramach rehabilitacji, fizjoterapii i masaży odbywa się m.in.:
  - Diagnoza
 • wywiad z rodzicami na temat rozwoju ruchowego dziecka,
 • poprzez obserwację ocena funkcjonalna rozwoju fizycznego dziecka,
 • określenie deficytów w zakresie napięcia mięśniowego, poruszania się, potrzeb indywidualnych dziecka w zakresie ruchu,

 • - terapia
 • indywidualnie dobrana pod względem metod i sposobów pracy fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa( metody; Vojta, NDT Bobath, Shantala, neurokinezjologiczna itp.),
 • W sprawie rezerwacji terminów na zajęcia z poszczególnymi Specjalistami prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 691 587 945 lub mailowo: sekretariat@solisradius.pl

  Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
  Solis Radius aktualności
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
  22.12.2015
  Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

  Więcej...
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
  04.11.2015
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

  Więcej...
  Nadzwyczajne Walne Zebranie
  08.09.2015
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

  Więcej...