Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

HISTORIA

Za początek działalności Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS w Rzeszowie można uznać inicjatywę terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, która przejawiła się koniecznością powołania i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodzin posiadających dzieci autystyczne i z Zespołem Downa.

W drugiej połowie 1997 r. efektem wymienionej inicjatywy było rozpoczęcie, prowadzenia zorganizowanych zajęć terapeutycznych w formie grup wsparcia dla rodziców oraz terapii wg Weroniki Sherborne dla dzieci.
Zajęcia terapeutyczne były realizowane w oparciu o Poradnię Oceny Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci przy ul. Kochanowskiego 15 w Rzeszowie.

W wyniku wytężonej pracy terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, integrowania się rodzin biorących udział w zajęciach terapeutycznych oraz potrzebą zasygnalizowania społeczeństwu problemu terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i z Zespołem Downa, w grudniu 1998 roku ww. grupa zorganizowała się i odbyła zebranie celem określenia dalszego kierunku działania.

Zebranie odbyło się w budynku kawiarni Music Art. w Rzeszowie przy ul. Reformackiej 6. Efektem finalnym zebrania było podjęcie decyzji o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie: Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "PROMYK SŁOŃCA" w Rzeszowie.

Liderem grupy a zarazem przewodniczącym zebrania założycielskiego była Agata Pieniążek. Osoby, które czynnie angażowały się działalność grupy to: Ewa Rusin, Włodzimierz Cupryś, Grażyny Pawik, Maria Kozubal i Jarosław Bednarczyk.

W pierwszej dekadzie marca 1999 roku Przewodnicząca Zebrania Założycielskiego otrzymała zawiadomienie Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Rzeszowie Nr I Ns Rej. St. /115/98 z dnia 4 marca 1999 r. informujące o wpisaniu stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń pod poz. 822.

Następnie w dniu 7 marca 1999 roku – we wspomnianej kawiarni – odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którego celem było wyłonienie Władz Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 25 członków.
W wyniku przeprowadzonego głosowania przez Walne Zebranie, a następnie przeprowadzeniu posiedzeń organów uprawnionych do reprezentacji i nadzoru, pierwszy skład Władz Stowarzyszenia przedstawiał się następująco:

Zarząd:
- Prezes : dr Wiesław SOBUŚ
- Wiceprezes : Włodzimierz CUPRYŚ
- Sekretarz : Ewa RUSIN
- Skarbnik : Kazimierz BATOR
- Członkowie Zarządu : Agata PIENIĄŻEK, Stanisław SIWIEC

Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący : Jarosław BEDNARCZYK
- Członkowie : Agnieszka JANKOWSKA, Sławomir PAWIK

W czasie prowadzenia swojej działalności stowarzyszenie posiadało swoją siedzibę przy Poradni Oceny Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci w Rzeszowie pod następującymi adresami:

1) ul. Kochanowskiego 15;
2) ul. Hoffmanowej 8A;
3) ul. Starzyńskiego 19
4) ul. Hetmańska 21/201.

Status organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie otrzymało z dniem 30.12.2005 r.

13 listopada 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania w związku z otrzymaniem pisma od Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK SŁOŃCA, informującego, że ww. fundacji zostało udzielone prawo ochronne na znak towarowy obejmujący nazwę "PROMYK SŁOŃCA".

18 grudnia 2007 r. odbyło się Walne Zebranie naszego stowarzyszenia w czasie którego, podjęto uchwalę o zmianie jego nazwy w taki sposób, że nazwę: "PROMYK SŁOŃCA" zastąpiono nazwą: "SOLIS RADIUS" (łac.: słoneczny promyk).

Na podstawie wniosków członków stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powołał:
- w dniu 27 marca 2008 roku Koło Terenowe nr 1 w Dębicy,
- w dniu 21 maja 2010 roku Koło Terenowe nr 2 w Mielcu.

Na początku 2011 roku Stowarzyszenie powołało na bazie dotychczasowych działań  OŚRODEK TERAPEUTYCZNY SOLIS RADIUS mieszczący się  przy ulicy Saskiej 56 w Rzeszowie.

W styczniu 2012 roku przy ulicy Saska 56 powstał Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS gdzie zaopiekowaliśmy 8 dzieci w 2 grupach przedszkolnych. We wrześniu 2012 roku dodatkowe dwie grupy przedszkolne powstały przy ulicy Saskiej 54.

W październiku 2013 roku uruchomiony został nasz kolejny Punkt Przedszkolny przy ul. Strażackiej 12D zapewniający opiekę dzieciom w kolejnych sześciu grupach.

Od styczniu 2014 roku również przy ul. Strażackiej 12 D działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna , która realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci. Z rozpoczęciem 2015 roku powiększyliśmy nasze placówki oświatowe o Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy ul. Goździkowej 11.

Na dzień dzisiejszy w naszych przedszkolach możemy zapewnić opiekę dla 64 dzieci ze spektrum autyzmu natomiast w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opiekę we wczesnym wspomaganiu rozwoju ma zapewnione 90 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...