Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

AUTYZM

W Polsce jedną z najważniejszych struktur podejmujących działania na rzecz systemowej poprawy sytuacji osób z autyzmem jest Porozumienie AUTYZM-POLSKA. Porozumienie powstało w 1998 r. z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS. Obecnie "Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin" skupia 46 organizacji i kilka grup nieformalnych, a jego głównym celem jest "doprowadzenie do zapewnienia wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu, jak osoby pełnosprawne".

Organizacje wchodzące w skład Porozumienia AUTYZM-POLSKA są bardzo zróżnicowane pod względem struktury organizacyjnej, form prowadzonej działalności oraz otoczenia, w którym działają. Porozumienie funkcjonuje w oparciu o bezpośrednie spotkania oraz korespondencyjny obieg dokumentów i informacji. Bezpośrednie spotkania to przede wszystkim Walne Zgromadzenia Porozumienia, zwoływane przez Radę Porozumienia przynajmniej raz w roku. Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje Radę Porozumienia, podejmuje uchwały dotyczące wspólnych działań na rzecz środowiska dotkniętego problemem autyzmu, omawia wszelkie bieżące kwestie, wypracowuje postulaty, ewentualnie powołując w tym celu specjalne Zespoły Robocze, pracujące nad określonymi zagadnieniami.
Walne Zgromadzenie to także miejsce na wymianę doświadczeń, prezentowanie przez organizacje członkowskie własnych działań i planów, wydanych publikacji, organizowanie wspólnych inicjatyw i spotkań. Stwarza ono również możliwość podzielenia się swoimi problemami. A problemy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Porozumienia AUTYZM-POLSKA, poza specyficznymi, dotyczącymi autyzmu, są w dużej części problemami typowymi dla większości organizacji pozarządowych w Polsce. Dotyczy to zarówno braków lokalowych, środków na funkcjonowanie, jak i współpracy z samorządem, gdzie jakość współpracy zależy od dobrej woli urzędników.
Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...